تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

قیمت اوراق تسهیلات مسکن چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷

آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بانک مسکن امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد نام شرکت حجم ارزش قیمت قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۷۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۱۹۴ ۱۳۵۸۳۸۱۸۴ ۷۰۰۱۹۷ ۷۰۶۵۰۰ ۷۰۰۲۹۲
تسه۹۷۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۳۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۱۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
تسه۹۷۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۷ ۴۹۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۷ ۴۸۳۳۵۰۰ ۶۹۰۵۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۶۹۱۰۹۹
تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۱۲۰ ۸۴۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۶۹۹۹۹۰ ۶۷۰۰۰۰
تسه۹۶۱۰ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۰ ۰ ۶۹۷۵۰۰ ۶۹۴۰۰۰ ۶۶۶۶۶۶
تسه۹۶۰۹ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۲ ۱۳۶۰۸۴۶ ۶۸۰۴۲۳ ۷۰۰۰۰۰ ۶۸۰۲۲۳
تسه۹۶۰۸ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۰ ۰ ۶۸۸۳۵۷ ۷۰۰۰۰۰ ۶۶۲۰۰۰
تسه۹۶۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۱ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
تسه۹۶۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۰ ۰ ۶۹۱۹۹۰ ۷۱۰۰۰۰ ۶۷۶۵۲۳
تسه۹۶۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۰ ۰ ۶۹۲۲۴۱ ۷۳۳۶۹۵ ۶۷۰۰۰۰
تسه۹۶۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۰ ۰ ۶۸۹۸۷۲ ۷۰۵۰۰۰ ۶۷۶۵۵۷
تسه۹۶۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۰ ۰ ۶۸۸۸۹۷ ۷۱۰۰۰۰ ۶۶۶۶۶۶
تسه۹۶۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۶ ۰ ۰ ۶۸۸۹۰۲ ۷۲۳۳۰۰ ۶۷۱۰۰۰
تسه۹۶۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۵ ۳۳۵۶۱۱۰ ۶۷۱۲۲۲ ۷۰۰۰۰۰ ۶۷۱۳۰۰
تسه۹۵۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۰ ۰ ۶۸۸۶۴۸ ۷۰۰۰۰۰ ۶۸۱۵۰۰
تسه۹۵۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۰ ۰ ۶۸۹۵۷۵ ۸۰۰۰۰۰ ۶۷۵۵۵۵
تسه۹۵۱۰ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۰ ۰ ۶۸۶۱۸۵ ۷۰۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰
تسه۹۵۰۹ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۰ ۰ ۶۸۳۳۰۶ ۷۱۰۰۰۰ ۶۶۰۰۱۰
تسه۹۵۰۸ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۰ ۰ ۶۹۶۲۷۳ ۷۰۹۹۷۰ ۶۷۱۱۱۱
تسه۹۵۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۰ ۰ ۶۹۸۴۸۲ ۷۱۹۹۰۰ ۶۷۱۰۴۴
تسه۹۵۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۰ ۰ ۶۹۵۶۸۵ ۷۱۹۹۹۸ ۶۹۰۰۰۰
تسه۹۵۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵ ۰ ۰ ۶۸۱۰۱۲ ۶۹۹۸۸۸ ۶۶۰۰۰۰
تسه۹۵۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵ ۰ ۰ ۵۳۸۸۱۴ ۵۷۹۹۹۸ ۰
تسه۹۴۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴ ۰ ۰ ۶۹۰۳۷۳ ۶۷۹۹۹۰ ۰
تسه۹۴۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴ ۰ ۰ ۷۵۱۶۹۶ ۷۶۲۹۹۰ ۷۴۶۸۹۰
تسه۹۲۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۲ ۰ ۰ ۵۸۸۶۴۳ ۱۰۳۰۷۶۵ ۰
تسه۹۲۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۲ ۰ ۰ ۵۹۰۰۷۹ ۷۵۸۰۰۰ ۰
تسه۹۲۰۱ امتیازتسهیلات مسکن فروردین ۹۲ ۰ ۰ ۶۱۱۷۶۷ ۶۳۰۰۰۰ ۰
تسه۹۱۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۱ ۰ ۰ ۶۰۵۹۸۰ ۶۴۷۰۰۰ ۰
تسه۹۱۰۶ امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۱ ۰ ۰ ۷۱۷۴۱۷ ۰ ۶۱۹۱۶۳
تسه۹۱۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۱ ۰ ۰ ۷۸۶۷۱۲ ۹۲۰۰۰۰ ۷۲۲۱۰۰
تسه۹۱۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۱ ۰ ۰ ۷۹۱۳۶۴ ۹۲۵۰۰۰ ۰
تسه۸۹۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۸۹ ۰ ۰ ۵۵۸۹۰۵ ۶۵۱۹۱۵ ۰
تسه۸۹۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۸۹ ۰ ۰ ۴۵۹۹۹۱ ۴۵۹۹۹۱ ۰
تسه۸۹۰۹ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه۸۹ ۰ ۰ ۲۹۳۰۹۷ ۲۹۲۴۸۲ ۰

 

مطالب مشابه