تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

سیاست سالم سازی نقدینگی

بانک‌های خصوصی و خلق بحران نقدینگی

چگونه نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان شده است؟

بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.